European Tour Kicks Off in Katowice, Poland

European Tour Kicks Off in Katowice, Poland

Tomorrow, we kick off the first show on the European leg of the CRUSH THE WORLD TOUR. Chapter 1 – Poland. megadeth.com/tour

🎥 Rafael Pensado

Back to blog